Jadwal Sholat
18 November 2018
shubuh 04.05 dzuhur 11.41 ashr 15.02 maghrib 17.53 isya 19.06