Jual Beli Salib bagi Orang Muslim

IN
Oleh inilahcom
Rabu 21 Agustus 2019
share
(Foto: Istimewa)

HANYA karena keuntungan dunia, ada kaum muslimin yang menjual salib. Salib sudah kita maklumi adalah simbol Nashrani. Bolehkah kaum muslimin memperjual belikannya? Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai jahitan sutera yang dibuatkan untuk nashrani di mana di situ ada simbol salib dari emas. Apakah mendapatkan dosa jika menjahitkan seperti itu? Bagaimanakah upah yang diperoleh, halal ataukah haram?

Beliau rahimahullah menjawab:

"Jika seseorang menolong orang lain dalam bermaksiat pada Allah, maka ia turut berdosa. Karena ia berarti telah menolong dalam dosa dan melampaui batas. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam sampai-sampai melaknati khamar (segala sesuatu yang memabukkan, -pen). Beliau juga melaknati orang yang memeras bahan bakunya untuk dijadikan khamar, orang yang mengambil perasannya, yang memikul hasil perasan tadi, orang yang memesan, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang menuangkan, orang yang meminum dan orang yang memakan hasil penjualan khamar, ini semua dilaknat. Kebanyakan mereka (seperti orang yang memeras, mendistribusikan, atau yang menuangkan) mendapatkan laknat karena mereka menolong orang yang akan meminum khamar tersebut. Dari sini pula, seorang muslim dilarang menjualkan senjata yang nantinya akan digunakan untuk membunuh orang lain dengan cara yang diharamkan seperti untuk membunuh kaum muslimin dan pembunuhan pada masa fitnah.

Jika suatu perbuatan yang membantu pada suatu maksiat saja terlarang, apalagi menolong dalam kekufuran dan syiar kekafiran. Perlu diketahui bahwa salib itu tidak boleh diperjual belikan dengan maksud mengambil keuntungan. Begitu pula tidak boleh memberikannya secara cuma-cuma, tanpa mendapatkan upah (keuntungan) sama sekali. Seseorang tidak boleh menjual salib sebagaimana tidak boleh menjual berhala (patung) dan tidak boleh pula memproduksinya. Larangan ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Sungguh Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581)

Begitu pula Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang membuat gambar (makhluk yang memiliki ruh seperti manusia dan hewan). Nabi shallallallahu alaihi wa sallam jika melihat gambar semacam itu di rumah, beliau pun mencabutnya.

Oleh karena itu, orang yang membuat salib dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja yang mengambil upah dari suatu jual beli yang diharamkan, atau mengambil manfaat darinya (seperti mengambil upah dari distribusi khamar, membuat salib, melacur atau upah lainnya dari segala jual beli yang diharamkan), maka hendaklah ia menyedekahkan hasil penjualannya itu, lalu ia bertaubat dari perbuatan yang haram tadi. Sedekahnya tersebut ialah sebagai penebus (kafaroh) dari perbuatan haram yang ia lakukan. Upah ini sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh dirinya karena penghasilan semacam itu adalah penghasilan yang khobits (kotor). Upah yang ia terima tersebut tidak perlu ia kembalikan kepada si pembeli karena pembeli tersebut sudah menyerahkannya dan ia sudah bersedekah dengannya. Pendapat ini adalah yang menjadi pendapat para ulama sebagaimana dipilih oleh Imam Ahmad dalam masalah upah yang diperoleh oleh orang yang mendistribusikan khamar. Juga semacam ini menjadi pendapat pengikut Imam Malik dan ulama lainnya. (Majmu Al Fatawa, 22: 141-142)

Beberapa kaedah yang bisa kita ambil dari fatwa Ibnu Taimiyah di atas:

Pertama: Jika seseorang menolong orang lain dalam bermaksiat pada Allah, maka ia turut berdosa. Karena ia berarti telah menolong dalam dosa dan melampaui batas. Kedua: Jika tolong menolong dalam maksiat saja terlarang, bagaimana halnya dengan menolong dalam menyebarkan kekafiran dan syiar kekafiran. Ketiga: Salib tidak boleh diproduksi baik dengan upah atau tanpa upah, tidak boleh pula diperjualbelikan. Keempat: Siapa saja yang mengambil upah dari suatu jual beli yang diharamkan, maka hendaklah ia menyedekahkan hasil penjualannya itu, lalu ia bertaubat dari perbuatan yang haram tadi. Sedekahnya tersebut ialah sebagai penebus (kafaroh) dari perbuatan yang ia lakukan.

Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. [Muhammad Abduh Tuasikal]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA